Varför forska om frikultur i Göteborg? 

Expansion och mångfald: Digital kartläggning och utforskning av utominstitutionell scenkonst i Göteborg 1965-2000 är ett forskningsprojekt om fri scenkonst, finansierat av Vetenskapsrådet, 2019 till 2021.

I svenska teaterhistorier ses perioden 1965-2000 som en tid för framväxt och etablering av en utominstitutionell eller "fri" scenkonst. När institutionsteatrarna utmanades av fria grupper expanderade fältet. Den nya scenkonsten ifrågasatte hierarkier, intog nya platser, överskred genregränser, experimenterade konstnärligt och mötte en stor och ny publik. Vårt projekt kompletterar och utmanar tidigare forskning genom att se perioden på ett nytt sätt och bejaka dess mångfald. Vi vill inkludera de många olika uttrycken i en historieskrivning som gör det fria kulturarvet rättvisa!

Vi använder digitalt och analogt material och metoder för att analysera och tillgängliggöra frikulturen som ett värdefullt kulturarv som angår och engagerar många olika människor. Den viktiga mångfalden av uttryck, grupper, relationer och spelplatser har visat sig vara svår att hantera i traditionell historieskrivning. Med mångfald och skillnader som utmaning för forskningen krävs att kunskap och källor från det fria fältet undersöks och görs tillgänglig på nya sätt.

I projektet arbetar en grupp humanistiska och urban-sociologiska forskare med stor erfarenhet av scenkonstforskning och stadsanalyser tillsammans med experter från digital humaniora för att undersöka och tillgängliggöra den frikulturella mångfalden. Vi samverkar med Kungliga Biblioteket, Riksarkivet, Göteborgs stadsmuseum och Regionarkivet. Delaktighet och samarbete med fria grupper, individer och privatarkiv är viktiga delar av projektet. 

Frikultur i Göteborg - många olika människors och gruppers historier! 

Exempel på fria grupper vi arbetar med

I projektet undersöker vi flera hundra fria grupper, konstellationer och platser. Nya grupper tillkommer i takt med att vårt arbete fortsätter. Bilderna vi publicerar här är montage bestående av arkivmaterial. Vi arbetar öppet och alla kan följa arbetet med vår databas, se https://dh.gu.se/expansion/ och läs mera här: GIS.

Teater FEM

Marchant Dance Theatre

Jokergruppen

Är du intresserad av att bidra till projektet?